Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Συνδέσεις

Χρήσιμες Συνδέσεις

 

 

Άλλα σχετικά έργα LIFE στην Ευρώπη

 

Άλλα έργα LIFE Nature στην Κύπρο

 Προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο (LIFE 04 NAT/ CY/ 000013)


 PLANT-NET CY - Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας ( LIFE08 NAT/CY/000453)


ICOSTACY - Βελτιώνοντας την κατάσταση διατήρησης ειδών πανίδας στην Κύπρο: Από την αποκατάσταση των μικροενδιαιτημάτων των ειδών έως τη συνεκτικότητα του οικολογικού τοπίου, (LIFE09 NAT/CY/000247)

 

   

JUNIPERCY - Βελτιώνοντας την κατάσταση διατήρησης  του Οικοτόπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο (LIFE10 NAT/CY/000717)


RIZOELIA - Improving the conservation status of the priority habitat types *1520 and *5220 at the RIZOELIA NATIONAL FOREST PARK (LIFE12 NAT/CY/000758)


 

 Έργο LIFE Information στην Κύπρο

BIOforLIFE - Μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την αξία της βιοπικιλότητας στη ζωή μας (LIFE11 INF/CY/00863)