Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Στόχος του έργου

Κύριος στόχος του έργου ήταν η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της λίμνης Ορόκλινης να φτάσει σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (FCS), όπως ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα Πουλιά και για τους Οικότοπους. Το έργο στόχευε στην προστασία των δύο ειδών καθορισμού, τον Καλαμοκαννά Himantopus himantopus και την Πελλοκατερίνα Vanellus spinosus καθώς και στην προστασία τεσσάρων άλλων ειδών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα πουλιά (Burhinus oedicnemus, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Charadrius alexandrinus). Η λίμνη Ορόκλινης είναι επίσης σημαντική για ακόμα 58 μεταναστευτικά είδη του Παραρτήματος Ι και για ακόμα 36 είδη που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι τα οποία θα επωφεληθούν από το έργο LIFE Ορόκλινη.

Με απλά λόγια, στόχος του έργου ήταν η λίμνη να επανέλθει σε κατάσταση οικολογικής σταθερότητας που να διασφαλίσει ότι οι οικολογικές λειτουργίες θα συνεχίσουν να υφίστανται σε βάθος χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σταθερότητα και η βιωσιμότητα των ειδών και των οικοτόπων καθορισμού.