Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Η λίμνη Ορόκλινης

Η λίμνη Ορόκλινης είναι ένας από τους εφτά μόνο φυσικούς υδροβιότοπους του νησιού. Βρίσκεται περίπου 10km από την πόλη της Λάρνακας και νότια της κοινότητας Βορόκληνης στην επαρχία Λάρνακας. Βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά, η λίμνη Ορόκλινης έχει καθοριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (CY6000010) για δύο σημαντικά είδη πουλιών που φωλιάζουν εκεί, τον Καλαμοκαννά Himantopus himantopus και την Πελλοκατερίνα Vanellus  spinosus τα οποία ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά. Επίσης, βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικοτόπους, έχει καθοριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (CY6000011) για την αλοφυτική της βλάστηση. Επίσης, είναι ένας από τους 3 υδροβιότοπους όπου εφαρμόζεται η Κοινοτική νομοθεσία (Acquis communaitaire),- οι άλλοι δύο είναι η λίμνη Παραλιμνίου και οι αλυκές Λάρνακας.

Εκτός από τα δύο είδη πουλιών που αποτελούν και τα είδη καθορισμού της λίμνης, ακόμα 4 είδη που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά φωλιάζουν ή έχουν καταγραφεί να φωλιάζουν (Τρουλλουρίδα Burhinus oedicnemus και Γλαρόνι Sterna albifrons) ενώ το Πλουμίδι Charadrius alexandrinus και η Θαλασσοχελιδόνα Sterna hirundo φώλιασαν μόνο το 2007. Επίσης, ακόμα 58 είδη του Παραρτήματος Ι χρησιμοποιούν τη λίμνη κατά τη μετανάστευση (την άνοιξη ή το χειμώνα) ή για να διαχειμάσουν  ενώ ακόμα 36 μεταναστευτικά είδη που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι κυρίως υδρόβια πουλιά, χρησιμοποιούν τη λίμνη κατά τη μετανάστευση.  Συνολικά στη λίμνη έχουν καταγραφεί 190 διαφορετικά είδη. Αξίζει επίσηα να σημειωθεί ότι η λίμνη Ορόκλινης αποτελεί τη μοναδική περιοχή στην Κύπρο που φωλιάζει η Κοτζινοτζέφαλη πάπια Netta rufina τα τελευταία 4 χρόνια (2009- 2012).

Άλλα είδη πανίδας που παρατηρούνται στη λίμνη Ορόκλινης και που καλύπτονται από την Οδηγία για τους Οικοτόπους είναι: Hyla savignyi, Bufo viridis, Rana ridibunda, Hemiechinus auritus dorotheae, Lepus capensis cyprius, Vulpes vulpes indutus, Crocidura russula cypria, Suncus etruscus, Tadarida teniotis, Pipistrellus kuhli, Suaeda aegyptiaca, Teucrium micropodioides, Anthemis tricolour, Hyacinthella millingenii, Onopordum cyprium, Dianthus strictus spp. Troodi, Ophisops elegans schlueteri, Lacerta laevis troodica, Laudakia stellio cypriaca, Hemidactylus turcicus, Acanthodactylus schreiberi, Malpolon monspessulanus, Vipera lebetina, Chamaeleo chamaeleon recticrista, Cyrtopodion kotschyi , Coluber jugularis, Coluber nummifer.

Η λίμνη Ορόκλινης, όπως και οι περισσότεροι φυσικοί υδροβιότοποι στην Κύπρο, απειλείται και χρειάζονται μέτρα διαχείρισης για την προστασία της. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου LIFE ‘Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης’ θα αντιμετωπίζουν τις κύριες απειλές που αντιμετωπίζει η λίμνη. Εξάλλου, η επιλογή της λίμνης Ορόκλινης για την προστασία της μέσω του έργου LIFE, έγινε γιατί ο συγκεκριμένος υδροβιότοπος  είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη βιοποικιλότητα αλλά και επειδή στη λίμνη δεν είχε εφαρμοστεί κανένα μέτρο προστασίας μέχρι τώρα. Το έργο LIFE Ορόκλινη υλοποιείται σε μία λίμνη που έχει σχετικά μικρό μέγεθος που σημαίνει ότι η  διαχείριση της λίμνης θα είναι σχετικά εύκολη και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο τέτοια δραστικά μέτρα διαχείρισης για την αποκατάσταση μιας περιοχής του δικτύου Νατούρα 2000. Επίσης το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά σε ένα αστικό κέντρο όπως η Λάρνακα θα συντελέσει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη σημασία των υδροβιοτόπων και των πουλιών αλλά και του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Νατούρα 2000. Τέλος, το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στον αυτοκινητόδρομο σε μια  τουριστική περιοχή δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στη λίμνη και επισκέπτες και τουρίστες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημασία της λίμνης Ορόκλινης.

Η σημασία του έργου LIFE Ορόκλινη εκτείνεται και πιο πέρα. Στην προστασία και διατήρηση ενός μεσογειακού υδροβιότοπου που απειλείται από την επίδραση των κλιματικών αλλαγών. Τέτοιοι υδροβιότοποι, χωρίς τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, προβλέπεται ότι θα αποξηρανθούν, επομένως ένα τέτοιο έργο διαχείρισης και αποκατάστασης θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και θα διασφαλίσει τη διατήρηση του σημαντικού αυτού υδροβιότοπου.  Έτσι, με τα διάφορα σενάρια για την επίδραση των κλιματικών αλλαγών, η λίμνη Ορόκλινης αναμένεται να αποκτήσει ακόμη περισσότερη αξία για τα μεταναστευτικά είδη στο μέλλον.