Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Άλλα είδη πουλιών της λίμνης Ορόκλινης (που δεν αποτελούν είδη καθορισμού για την Ορόκλινη)

Άλλα είδη πουλιών της λίμνης Ορόκλινης

Ο Καλαμοκανάς και η Πελλοκατερίνα δεν είναι τα μόνα είδη που θα επωφεληθούν από το έργο αυτό. Μέσω της υλοποίησης του έργου ‘Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης’ θα επωφεληθούν και άλλα είδη που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά αλλά και άλλα που δεν ανήκουν.

Η λίμνη Ορόκλινης είναι ιδιαίτερα σημαντική για ακόμα 4 απειλούμενα είδη (που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά) που φωλιάζουν ή έχουν καταγραφεί ότι φώλιασαν στο παρελθόν στη λίμνη. Αυτά είναι η Τρουλλουρίδα Burhinus oedicnemus η Θαλασσοχελιδόνα  Sterna hirundo το Γλαρόνι Sterna albifrons και το Πλουμίδι Charadrius alexandrinus. Επίσης, η λίμνη Ορόκλινης είναι πολύ σημαντική για ακόμα περίπου 90 μεταναστευτικά είδη (58 από αυτά ανήκουν στο Παράρτημα Ι) που χρησιμοποιούν τη λίμνη κατά το ταξίδι της μετανάστευσης είτε την άνοιξη και το φθινόπωρο είτε για να διαχειμάσουν.

Συνολικά, στη λίμνη Ορόκλινης έχουν καταγραφεί περίπου 190 είδη πουλιών. Εδώμπορείτε να βρείτε τα χαρακτηριστικά είδη πουλιών της λίμνης για την κάθε εποχή.

Πληροφορίες για τα τέσσερα είδη του Παραρτήματος Ι που φωλεάζουν ή έχουν καταγραφεί να φωλιάζουν στη λίμνη Ορόκλινης δίνονται πιο κάτω:

  • Τρουλλουρίδα Burhinus oedicnemus

Είναι είδος του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά και σύμφωνα με το               IUCN θεωρείται ‘Τρωτό’ (Vulnerable) σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Τρουλλουρίδα φωλιάζει περιστασιακά στη λίμνη Ορόκλινης αν και ο πληθυσμός της δεν ξεπερνά το κατώφλι του κριτηρίου για τη λίμνη Ορόκλινης. Στην Κύπρο φωλιάζουν περίπου 200 – 1000 ζευγάρια   (Birds in Europe 2004, BirdLife International).

  • Γλαρόνι Sterna albifrons

Είναι είδος του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά και οι πληθυσμοί του μειώνονται σύμφωνα με το IUCN. Φωλιάζει περιστασιακά στη λίμνη Ορόκλινης και συνολικά φωλιάζουν περίπου 5 ζευγάρια το χρόνο στην Κύπρο.

  • Πλουμίδι Charadrius alexandrinus

Είναι είδος του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά και οι πληθυσμοί του μειώνονται σύμφωνα με το IUCN. Το είδος αυτό φώλιασε στη λίμνη Ορόκλινης το 2007 και  (Birds in Europe 2004, BirdLife International).

  • Θαλασσοχελιδόνα Sterna hirundo

Είναι είδος του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας και θεωρείται ‘Ασφαλές’ με βάσει το IUCN. Αναμένεται ότι αυτό το είδος θα επωφεληθεί από τις δράσεις που θα μειώσουν την όχληση στη λίμνη και από τη δημιουργία βιοτόπου.

Η σημασία της αποκατάστασης και διαχείρισης της λίμνης Ορόκλινης επεκτείνεται ακόμα στο σπουδαίο ρόλο που έχουν οι μεσογειακοί υδροβιότοποι, όπως άλλωστε είναι και η λίμνη της Ορόκλινης, για τη μετανάστευση. Τέτοιοι υδροβιότοποι αποτελούν σημαντικούς σταθμούς για τα πουλιά που ταξιδεύουν πάνω από τη Μεσόγειο από την Αφρική ή πρόκειται να διασταυρώσουν τη Μεσόγειο για να πάνε στην Αφρική. Πολλές φορές αυτοί οι μεσογειακοί υδροβιότοποι αποτελούν την πρώτη στάση κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση όπου τα πουλιά μπορούν να ξεκουραστούν και να τραφούν μετά από ένα κουραστικό ταξίδι πάνω από τη Σαχάρα και τη Μεσόγειο θάλασσα. Με την ίδια λογική, κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση αυτοί οι υδροβιότοποι είναι οι τελευταίοι σταθμοί για να ετοιμαστούν τα πουλιά πριν το μεγάλο ταξίδι τους. Έτσι, με την προστασία αυτών των σημαντικών περιοχών επωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά  που ταξιδεύουν μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.

Τα 58 είδη του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας  για τα Πουλιά που έχουν καταγραφεί στη λίμνη Ορόκλινης είναι:

Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Casmerodius albus (Egretta alba), Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Phoenicopterus rubber, Tadorna ferruginea, Aythya nyroca, Pandion haliaetus, Milvus migrans, Pernis apivorus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus marcourus, Circus pygargus, Buteo rufinus, Falco naumanni, Falco columbarius, Grus grus, Porzana porzana, Porzana pusilla, Porzana parva, Recurvirostra avosetta, Pluvialis apricaria, Philomachus pugnax, Gallinago media, Tringa glareola, Larus melanocephalus, Larus genei, Larus minutus, Sterna sandvicensis, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Lullula arborea, Anthus campestris, Oenanthe cypriaca, Luscinia svecica, Acrocephalus melanopogon, Sylvia melanothorax, Sylvia ruepelli, Sylvia nisoria, Ficedula semitorquata, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius nubicus, Emberiza hortulana, Emberiza caesia.

Τα 36 είδη που έχουν καταγραφεί τη λίμνη Ορόκλινης και δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας  για τα Πουλιά είναι:

Phalacrocorax carbo, Tadorna tadorna, Anas strepera, Anas penelope, Anas platyrhynhos, Anas clypeata, Anas acuta, Anas querquendula, Anas crecca, Netta rufina, Aythya ferina, Tachybaptus ruficollis, Bubulcus ibis, Ardea cinerea, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Fulica atra, Vanellus vanellus, Charadrius hiaticula, Charadrius dubius, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago, Limosa limosa, Tringa erythropus, Tringa totanus, Tringa stagnatilis, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Actitis hypoleucos, Calidris minuta, Calidris temminckii, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Larus canus, Larus ridibundus, Larus cachinnans.