Η Συντονιστική Επιτροπή του έργου συναντάται 2η φορά - Σεπτέμβρης '12

Η Επιτροπή αποτελείται από προσωπικό των πέντε εταίρων του έργου (Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών και Κοινότητα Ορόκλινης) καθώς και προσωπικό από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Η συμμετοχή του ΤΑΥ, αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του νερού και την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα στην Κύπρο, είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς το πρόβλημα της έλλειψης διαχείρισης του νερού της λίμνης είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει το έργο LIFE Ορόκλινη μέσω υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων.

Κατά τη δεύτερη αυτή συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής, οι εταίροι ενημέρωσαν την Επιτροπή για την πρόοδο των δράσεων δίνοντας τεχνική και οικονομική περιγραφή, συζήτησαν κάποιες εκκρεμότητες που αφορούσαν την Αρχική αναφορά η οποία θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου (2012), και τέλος συζήτησαν τα επόμενα βήματα για δράσεις που θα ακολουθήσουν. Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής επισκέφθηκαν τη λίμνη Ορόκλινης για να συζητήσουν επιτόπου κάποιες δράσεις προστασίας και διαχείρισης αλλά και δράσεις ενημέρωσης του κοινού όπως την απομάκρυνση ξενικών ειδών, την περίφραξη της λίμνης και την τοποθέτηση των πινακίδων στην περιοχή της λίμνης.

< Τελευταία Νέα