Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Λίμνη Ορόκλινης, Σ Χριστοδουλίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Καλαμοκαννάς, Λ. Σεργίδης

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Συμβάλλοντας στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης, Μ. Αποστολίδου

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Καλαμοκανάς, J. Osborne

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Πελλοκατερίνα, Σ. Χριστοδουλίδης

Δίκτυο Natura 2000

Ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών...

Το δίκτυο Νατούρα 2000 (Natura 2000) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που εγκαθιδρύθηκε με την υιοθέτηση της Οδηγίας για τους Οικότοπους το 1992. Στόχος του Δικτύου αυτού είναι η προστασία και διατήρηση των σημαντικότερων και απειλούμενων περιοχών και ειδών της Ευρώπης.

Ως απάντηση στην αυξανόμενη ανησυχία για τη μείωση των πληθυσμών των άγριων πτηνών στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως ονομαζόταν τότε, υιοθέτησε το 1979 την παλαιότερη νομοθεσία για τη φύση - την Οδηγία για τα Πουλιά. Σύμφωνα με την Οδηγία, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ορίζουν τις πλέον κατάλληλες περιοχές για τα είδη πουλιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας, και για άλλα αποδημητικά είδη,  ειδικότερα τα υδρόβια πτηνά. Τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι υπόκεινται σε ειδικά μέτρα διατήρησης, επειδή είναι σπάνια, απειλούμενα ή μεταναστευτικά. Αυτές οι περιοχές ονομάζονται Ζώνες Ειδικής Προστασίας, οι γνωστές ΖΕΠ.

Το 1992, η νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση εμπλουτίστηκε με την Οδηγία για τους Οικοτόπους. Οι δύο αυτές Οδηγίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης στην ΕΕ. Με την Οδηγία για τους Οικοτόπους, εισήχθη η έννοια του πανευρωπαϊκού δικτύου των περιοχών προστασίας και διατήρησης της φύσης, που ονομάζεται Natura 2000. Οι ΖΕΠ αποτελούν μέρος του δικτύου και μαζί με τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ- περιοχές που καθορίζονται βάσει της Οδηγίας για τους Οικοτόπους για την προστασία συγκεκριμένων οικοτόπων και ειδών εκτός πουλιών) αποτελούν τον κεντρικό άξονα της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα.

Η Κύπρος μετέφερε τις εν λόγω Οδηγίες στο εθνικό της δίκαιο και όρισε 42 ΕΖΔ και 29 ΖΕΠ, (κάποιες από τις οποίες έχουν επικάλυψη)  από το 2004 όταν εντάχθηκε στην ΕΕ.

Η Λίμνη της Ορόκλινης είχε χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ το 2009 με την επωνυμία «Περιοχή Ειδικής Προστασίας Λίμνη Ορόκλινης - CY6000010" για τον Καλαμοκανά Himantopus himantopus και την Πελλοκατερίνα Vanellus spinosus. Τον ίδιο χρόνο η λίμνη Ορόκλινης καθορίστηκε ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας  (CY6000011) για την προστασία της αλοφυτικής της βλάστησης. Οι ΤΚΣ είναι περιοχές που προτείνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Κράτος Μέλος  και εφόσον εγκριθούν, μπορούν να καθοριστούν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, ΕΖΔ.